Tags: "ql-xet-nghiem-covid-19"

Hỗ trợ

Chúng tôi sẵn sàng phục vụ

Phần mềm quản lý xét nghiệm COVID-19

Phần mềm quản lý xét nghiệm COVID-19

Đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng rất lớn tới xã hội, và những biện pháp để phòng dịch là ưu tiên hàng đầu